सूचना: हामीले हाम्रो वेवसाइटको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुप दिएका छौँ । कुनै पनि कुराहरु हेर्न दायाँपट्टी रहेको मेनुबारमा गएर सम्बन्धित मेनुमा क्लिक गर्नुहोला । कुनै कुरा खोजी गर्न केही शब्द टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला ।

खड्गकाली मा.वि. मा शिक्षक आवश्यकता - २/२०७७/२०७८

Teacher Wanted on Khadgakali Secondary School
आवश्यकता! आवश्यकता!! आवश्यकता!!!
प्रस्तुत विषयमा यस श्री खड्गकाली मा.वि. चापाकोट-४, स्याङ्जाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०७७/९/२२ गतेको निर्णय अनुसार यस विद्यालयमा देहाय बमोजिमको शिक्षक पद रिक्त रहेकोले उक्त पदमा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ।
तपसील
१) विज्ञापन नं. : २/२०७७/२०७८
२) तह : प्रा.वि.
३) नियुत्तिको प्रकार : निजी
४) पद संख्या:१
५) शैक्षिक योग्यता : कम्तिमा +२ उत्तिर्ण (मूल विषय अंग्रेजी र माथिल्लो योग्यतालाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।)
६) तलब स्केल: विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार
७) परीक्षाको किसिम : लिखित, अन्तवार्ता र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा
८) उमेर : १८ वर्ष पूरा भै ४० वर्ष ननाघेको
९) दरखास्त दस्तुर : रु. ५००/-
१०) दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७७/१०/७
११) सम्पर्क मिति : २०७७/१०/७
१२) परीक्षा मिति : सम्पर्क मितिको दिन जानकारी हुनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु
१) अध्यापन अनुमति प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
२) शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र
५) निवेदन

सम्पर्क नंबरहरु: ९८०४१७६२८४, ९८०६५३२५००, ९८४६१२२७७७, ९८०४१५७४७०

0 Comments

Famous Quotes: