सूचना: हामीले हाम्रो वेवसाइटको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुप दिएका छौँ । कुनै पनि कुराहरु हेर्न दायाँपट्टी रहेको मेनुबारमा गएर सम्बन्धित मेनुमा क्लिक गर्नुहोला । कुनै कुरा खोजी गर्न केही शब्द टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला ।

कक्षा १ देखि १० सम्मको सम्पूर्ण विषयहरुको पाठ्यपुस्तक डाउनलोड

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा तयार पारिएको कक्षा १ देखि १० सम्मका नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तकहरू तलका लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

कक्षा १

 • कक्षा १ नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा १ अंग्रेजी: DOWNLOAD
 • कक्षा १ गणित (नेपाली version): DOWNLOAD
 • कक्षा १ गणित (English Version):  DOWNLOAD
 • कक्षा १ सेरोफेरो: DOWNLOAD


कक्षा २

 • कक्षा २ नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा २ English: DOWNLOAD
 • कक्षा २ Maths (नेपाली Version): DOWNLOAD
 • कक्षा २ Maths (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा २ सेरोफेरो: DOWNLOAD


कक्षा ३

 • कक्षा ३  नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा ३  English: DOWNLOAD
 • कक्षा ३  Maths (नेपाली Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ३  Maths (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ३  सेरोफेरो: DOWNLOAD


कक्षा ४

 • कक्षा ४ नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा ४ English: DOWNLOAD
 • कक्षा ४ गणित (Nepali version): DOWNLOAD
 • कक्षा ४ गणित (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ४ सामाजिक: DOWNLOAD
 • कक्षा ४ विज्ञान (Nepali version): DOWNLOAD
 • कक्षा ४ विज्ञान (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ४ स्वास्थ्य (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ४ स्वास्थ्य (English Version): DOWNLOAD


कक्षा ५

 • कक्षा ५ नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा ५ English: DOWNLOAD
 • कक्षा ५ गणित (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ५ गणित (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ५ विज्ञान (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ५ विज्ञान (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ५ सामाजिक: DOWNLOAD
 • कक्षा ५ स्वास्थ्य (Nepali Version): DOWNLOAD


कक्षा ६

 • कक्षा ६ नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा ६ English: DOWNLOAD
 • कक्षा ६ गणित (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ६ गणित (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ६ विज्ञान (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ६ विज्ञान (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ६ सामाजिक: DOWNLOAD
 • कक्षा ६ Health and Physical (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ६ Health and Physical (English Version): DOWNLOAD


कक्षा ७

 • कक्षा ७ नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा ७ English: DOWNLOAD
 • कक्षा ७ Maths (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ७ Maths (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ७ विज्ञान (Nepali version): DOWNLOAD
 • कक्षा ७ विज्ञान (English version): DOWNLOAD
 • कक्षा ७ सामाजिक: DOWNLOAD
 • कक्षा ७ Health and Physical (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ७ Health and Physical (English Version): DOWNLOAD 


कक्षा ८

 • कक्षा ८ नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा ८ English: DOWNLOAD
 • कक्षा ८ Maths (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ८ Maths (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ८ Science (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ८ Science (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ८ सामाजिक: DOWNLOAD
 • कक्षा ८ Health and Physical (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ८ Health and Physical (English Version): DOWNLOAD


कक्षा ९ 

 • कक्षा ९ नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा ९ English: DOWNLOAD
 • कक्षा ९ Maths (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ९ Maths (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ९ Science (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ९ Science (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा ९ सामाजिक: DOWNLOAD


कक्षा १०

 • कक्षा १० नेपाली: DOWNLOAD
 • कक्षा १० English: DOWNLOAD
 • कक्षा १० Maths (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा १० Maths (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा १० Science (Nepali Version): DOWNLOAD
 • कक्षा १० Science (English Version): DOWNLOAD
 • कक्षा १० सामाजिक: DOWNLOAD

0 Comments

Famous Quotes: