सूचना: हामीले हाम्रो वेवसाइटको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुप दिएका छौँ । कुनै पनि कुराहरु हेर्न दायाँपट्टी रहेको मेनुबारमा गएर सम्बन्धित मेनुमा क्लिक गर्नुहोला । कुनै कुरा खोजी गर्न केही शब्द टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला ।

श्री खड्गकाली मा.वि. मा शिक्षक आवश्यकता - विज्ञापन नं. : १/०७८/०७९

श्री खड्गकाली मा.वि. मा शिक्षक आवश्यकता - विज्ञापन नं. : १/०७८/०७९

श्री सम्बन्धित सबैमा,

विषय (Sub) : शिक्षक आवश्यकता ।

प्रस्तुत विषयमा यस श्री खड्गकाली मा.वि. चापाकोट-४, स्याङ्जाको मिति २०७८/६/१० गतेको वि.व्य.स. बैठकको निर्णय अनुसार देहाय बमोजिम निजी शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दर्खास्त आह्वान गरिन्छ ।

तपसील:
१. विज्ञापन नं. : १/०७८/०७९
२. पद : प्रा.वि.
३. पद संख्या : १
४. शैक्षिक योग्यता : कम्तिमा +२ उत्तीर्ण (अंग्रेजी मूल विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।)
५. पदको किसिम : निजी
६. परीक्षा दस्तुर : रु. ५००/
७. दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७८/६/२०
८. सम्पर्क मिति : २०७८/६/२०
९. परीक्षाको किसिम : लिखित, अन्तरवार्ता र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा
१०. तलब स्केल : वि.व्य.स.को निर्णय अनुसार
११. परीक्षाको मिति : सम्पर्क मितिको दिन जानकारी हुनेछ ।
१२. सम्पर्क नं: 9804176284 (L.B. Sir), 9846071642 ( Bahadur Thapa), 9805829213 (Tilak Bahadur Khand), 9846122777 (Pashupati Poudel), 9817106847 (Bikas Gurung)

आवश्यक कागजातहरु:
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी : १ प्रति
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी : १/१ प्रति
  • अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपी : १ प्रति (उपलब्ध भएमा)
  • निवेदन पत्र : १ प्रति

0 Comments

Famous Quotes: